Ushkatsh ilnuatsh ka takushinitau

Uiesh 40 000 pipuna uhtanatsh  tshipa ishpish takushinuatsh uhtetshe ilnuatsh. Netehtshe tshipa uhtateutsh itakanuatsh nitshe ilnuatsh akamissitsh tshetshi petsh tshishkamishkutau nite tshipa uhtsh tshishtuteush  e uhtsh patshimut pishim (ouest) luash nite e uhtsh nukushit pishim (est). Nite tshi uhtsh tshishkamishkuatsh unishkuatsh eshkuapeiatsh Utenu(Canada). Mitshetu tshishe mitashu mitelneu pipun uhtanatsh, mishue eshi tshishtutepantsh ilnuatsh e nanituapatakau tshe uhtsh mitshitau. E nituhutau mahk e kussetau uhtsh ilnikahitishupantsh. 25 000 pipuna tshi ishkualu tshetshi uhtitakau mishue e tatau ilnuatsh.

Vidéo - Pêche
Pêche (Durée: 1 min. 14 sec.)
© Florent Bégin
 
Vidéo - Chasse
Couteau croche (Durée: 3 sec.)
© Florent Bégin
 


Précédent Suite