Eshishpitelitakuatsh nite

Ushkatsh ka tshimitakanitsh ataueutshuap ka aiauakanitsh ushiki nete Ashuapmushuan ekuan ne 1700 ka itshishtetsh pipun, Alu milupalipan nite e tshimitetsh tshetshi uanisse ilnuatsh  petsh mishkutunatau ushikamuau mishkuatsh nitamuk tshekualu etapatshitatau kie tshetshi tshipishkuakanitau kutaka ka uapishilitsh ka nanitu aiauatau ushikilu nite ka uhtshipalitsh tshiuetinutatsh. Ekuan ne muk ataueutshuap ka tshimitetsh pessish natuhussitsh. 1936 mahk 1938 ka tshishtetsh pipun ekuan ka nikatakanitsh ne ataueutshuap. 230 pipunna tshi ishpish tshimiteu nite.

Tshi mishta ishpitelitenanu tshilanu nite ka tshimitetsh ne ataueutshuap nite Ashuapmushuan kie tshitishpitelitetanu e natshikatuik ashitsh kutakatsh ilnuatsh aitsh ka uhtshitau. Nite Marquette shipi, Atikamekulnuatsh nite tepantsh kie uanisse tshitshi natshuapmatanuatsh. Ekunite Nicabau shipi , Nituhulnuatsh nite tepantsh, ekunite Ashuapmushuan shipi kassinu mamitsh ka uhtshitau ilnuatsh tepantsh. Mishta ishpitelitamupantsh Pekuakamiulnuatsh nite ka takunilitsh ataueutshuapa.


PrécédentSuite