Ashuapmushuan

Nehlu nikateu ne Ashuapmushuan miam ne tshilanu tshi nehlueunnu. Ekuan ne kie uihtakuan e tshi takuatsh ataueutshuap ka aiauakanitsh ushiki ueshkatsh kie ne shipi mahk shakaihikan ekuan ne e ishinikatetsh Ashuapmushuan.


PrécédentSuite