Tshekualu ka atusseuatshetau

Vidéo - Fabrication de pelle
Fabrication de pelle
(Durée: 1 min. 35 sec.)
© Florent Bégin
 

Takunipan atusseukuman e apatshitakanitsh e atussekatakanitsh mishtuk (muhkuman makie ashiniushtashk , utamikan kie takunipan kutaka...), muhk ma ne kie mashtuk apatshakanipan e atusseuatshanutsh. Ne itapatshakanipan ne mishtuk makie ushkan  tshetshi tutakanitsh amuhk tshetshi assimanuatsh ashamitsh mahk matshinish e kussukuatakanitsh.  Kie ne utepi mishtuk usham e lushkatshitsh apatshitakanipan mihtshetuau tshetshi mahkupitsheuatshanipan kie kussukuashuatshanipan matshinisha kie mahk ushkuihtuk.