Ka mahtaukutakant mishtuk

Ne kie  ka mahtaukutakant kau tshi mussipalu shash peiku tshishe mitashu mitelneu pipun uhtanatsh. Tshisselimakanipantsh Pekuakamiulnuatsh e pukutau e mahtaukutatshetau miam passe eshi atusseuatshetau mishtukua, muku ne e uhtshitshipalitsh tshetshi mahtaukutakant ne mishtuk ekuan nite e nukunilitsh tan miam tshe  ishinakuhat nelu mishtukua kie kuishk ishinakutautsh utatusseunnuau. Kashikatsh alem teutsh ka mahtaukutatshetau  ka mishta pukutatau ute Pekuakamiulnuatsh, kie mahtaukutamuatsh ushkanilu, ashinilu makie mishkutua mahk uteshkan.    Eshpish auassiutau mahk e takunilitsh tshe eshi nashik nitshe Pekuakamiulnuatsh pukutuautsh e mahtaushinatahitshetau kie peikuan auelu e ulashinatuhatau.  Katshi tukushinitau ka uapukuieshitsh, tshi uauileutsh nelu Ilnuatsh eshi pukutalitsh e mahtaushinatahitshelitsh.