Atilukan mahk tshiash tipatshimun

Tshilanu Pekuakamiulnuatsh, ne kassinu tshiash tipatshimun mahk atilukan miam e tshi tipatshimumashinaikanishtakanitsh ne tapuetamun. Katshi ashkashk tipatshimushtuakanitau tahtuau nikan tekushinitau auassitsh, apu alem ne tapuetamun mahk atilukan uhtsh papilitsh luash 21e mitashu mitelineu pipun, muku ma eshku takuan ne passe tipatshimun nite e tatau  tshitshueu ilnuatsh.

Alimutetau miam ka uauieiatsh kie eshishpitelitakuatsh. Kassinu tshekuan aitunanuatsh e uauieiatsh ishinakutakanipan miam ne eshi nashekanitsh eishitanuatsh.  Napeu M. Clifford Moar tshiash ilnutshimau ute ilnussitsh, mashinatihamupan tan eishuapatak ka neu uhtshiluetsh: Tshiuetinutatsh (Nord): tatshiluepalu, tshishelnuatsh, pipun (tshishulakanshanun).  Tshiuetinussitsh (Ouest) (e uhtsh pishimut pishim), assi, takuatshin mahk ilnu (mushuanun).  Mamitatsh (Sud): nipi, nipin, ussinetshishu (kussanun, maushinanun mahk mamuhitunanun). Uapinutatsh: ishkuteu, milushkamu, ilniun (natuhunanun).  Kassinu ne tshisselitamun mamupilu ashitsh matinamuehun, mamu eshi mamitunelitakanitsh, ishpitelimitishunanuatsh mahk e uitshitunanuatsh.