Tshitimauelitamun mahk tapuetamun

Ekuan ne ka uapukuiesh Paul Lejeune, (jésuite) katshi natshishkuat ilnu1633-1634 pipunna tshi  mashinahikanishtau utapuhtamunnuau kassinu Ilnuatsh ka ishinikatakanitau ( apu muk Pekuakamiulnuatsh alimumat) Tipatshimu ushkatsh ka tutakanitsh assilu nelu miam eshi uapatamilitsh uiluau Ilnuatsh kie nelu alimutam kushapitshikan (tente tremblante) tan eshinakutakanilitsh. Nelu issishueu:  " nish (2) makie nisht(3) napeuts tshimitautsh miam  tshitshitua ushtiuin tetautsh ne kushapitshikan, uauiekapushtautsh tshishtikanatuk tshetshi uauiealitsh eku tshetshi shutshikapunilitsh ekue mahkupatikau ishpimitsh  nite uhtshikapikatamuatsh mashtukuatsh e mishatsh ka uauieatsh.  Katshi tshishtakanitsh kassinu ashtuehikanu ishkuteu....Uipatsh katshi pihtutshet ka manitushit ekuan tshetshipalitsh apishish e nanipalitsh  miam e mamatuekashit, ushkatsh aiatshipatam nelu tshitshitua ushtiun elagant tshitshitua ushtiuin (tabernacle) apeshish, ekue mishta kuishkushit  ek mahk miam kie katak, miam putatsh etitakushit e aimit, aiashekueu miam minush etitakushit....ulu, nitamuk iteuehkashu e nikamut miam nelu e issishuet ho ho, hi hi, gui gui, nioué kie nelu iteuehkashu....Tepuashi, tepuashi, (appelle, appelle: tshisselitan ekuan nelu u uitsheuakan; ne ka manitushit ui ilnishiu, mishkutunam eteuekashit e tepuatat;  muk ma ne ka manitushit nite ka tat ekue utinat u teuehikan ekue uitsh nikamumat nelu ka ushapitshikanitshelitsh kie nitshe kutakatsh ushka ka tatau nikamuatsh. Nimihakanuats ussinetishuatsh kie ne  ashitsh ka uapukuiesh (Apostolat) eka nass ka ui tapuehtak nelu tshi tutaku tshetshi kie uil nimit nelu ka manitushilitsh. Katshi pun aihtinanuatsh ne ekue kukuetshimakanipan ne Kichikouai, nelu uhtsh milueliniunnilu, kun kie nite e tatau aueshishitsh kie kutaka tshekualu kukuetshimakanipan.

Ka uapukuiesh Lejeune alemumeu kie nelu Tshishe Manitu nelu isshishueu:"...tapuetueutsh etalitsh Tshishe Manitu...kie tapuetamuatsh e tukanamilitsh eka ka milualitsh, tapue uil apu itatau e matshikaushilitsh nelu Tshishe Manitu, muku nelu utashkuemilu ka ishinakushit miam matshi ishkeu..."

Eku mahk e alimutak nelu puamunnilu, ne ka uapukuiesh Lejeune issishueu:" mishta tapuehtamuatsh u puamunnuau, kie itelitamuatsh nelu ka eshi uapatakau u puamunuatsh tshitshue tshetshi ishpalitsh kie tshetshi takuniltsh tshetshi tutaka nelu ka eshi uapatakau.