Ka tshimitakanitau mishue ilnussi

Séchage des tentes
Séchage des tentes
 

1851 ka itshishtetsh pipun ekuan tshishe utshimau ka tapuetatishutau tshetshi tipanamuatau assilu ilnuatsh 230 000 eshpishalisth tshetshi apatshitalitsh passe ilnuatsh nite lashutsh ka talitsh nite Canada. Ute uil ilnuatsh ka tatau ute Pekuakamitsh nish (2)tshi milakanuatsh assilu: peik 4 000 eshpishalitsh assilu nite pessish ka tshimitelitsh ataueutshuapa mahk nite e natsh aimihatau ekut nite Metabetchouan ek kutak assilu ka milakanitau 16 000 espishalitsh nite e shatshutsh Peribonka. 1867 ka itshishtetsh pipun ekuan ka tshimilakant tshishe utshimau. Ekue eshi ueueshtakanitsh kassinu tapishkuatsh tshetshi eshi pampalihakanitau mishue ilnuatsh ek ekue tshimitakanilitsh inussilu tshetshi nite tatau alu tshetshi milu takuhamuakanitau.


PrécédentSuite