Hydro-Ilnu

Apu ueshkatsh uiesh 1980 ka itsheshtetsh pipun, Upishtukuiau Tshishe Utshimau tapuetam tshetshi tshimitakanilitsh e apishashilitsh nite tshe uhtshipalitsh namissiushkutelu kie tshetshi eka miaupalitsh 10 ka ishpishimikanilitsh. Kie nitshe Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau tshi mashituepalitautsh kie uiluau nite tshetshi atusseshtakanilitsh namissiushkutelu ne ka ishinikatetsh Developpement Pekuakami Ilnuatsh; tshipa nitu uauapitamuatsh nitshe shipilu ka ui mashituepalitakanitsh namissiushkuteu ne ka issishuemikatsh e ''pimitshutsh nipi''. Nuhtshish ne Hydro-Ilnu uil nikanapishtam nelu ka atusseshtamilitsh namissiushkuteu Manashtuk nete ka tshimitelitsh Mistassibi shipi. Pekuakamiulnuatsh nelu tipelitamuatsh kie ekuan ne ushkatsh ka tshitshipalitakanitsh e tutakanitsh e atussueshtakanitsh namissiushkuteu e kashtuhukutau ilnuatsh.


PrécédentSuite