Ushkutam

Kassinu katshi pikuhekanitsh kie katshi uinakutakanitsh shipi e tshi mahaputshanuatsh ekuan ne minuatsh e ashushtakanitsh e tutakanitsh ushkutam kie ne e tshimitakanitsh namissiushkuteu. Ne ushkutam e tshitapatakanitsh tshe ishpitepeiatsh nipi, kie nitshe tshishe utshimautsh tshi tapuetamuatsh tshetshi mashituepalitakanilitsh nelu kie tshi shutshiteheshkueutsh. Mishtalimuhutsh tshetshi tshipeuatishutau Pekuakamiulnuatsh  kie tshetshi tshishpeuatikau utilniunnuau. Mihtshet pipun mishkueka tshitshipalitatau atusseunilu Upishtukuiau tshishe utshimau, alem tshi kashtihekanu shipia ek ekue nutam mishkutshipalitshueshkatsh ueshkatsh ilnu ka eshilniut miam nelu tshitanashkutapan mushuminuatsh u kapatakannuau katshi apatshitatau man ueshkatsh.


PrécédentSuite