E atutanuatsh

Ne utsh tashep aiatutetau ilnuatsh tshetshi nelu eka metshatau aueshisha nite a talitsh ushka. Ishpitelimepantsh  auassa nikan tshe takushinilitsh  tshetshi kie uiluau apashtalitsh natuhussilu. Mishta ishpitelitamupantsh nite uashka assitsh e tatau.


PrécédentSuite