Utapanashk

Tobbogan
Tobbogan
 

Nipatshituk katshi muhkutakanitsh apitahshakanu ashitsh mushianiapi uhtshitapakateu. Ekuan ne apitshakanipan e atshipitshinanuatsh e utapanuatsh nitamuk tshekuan. Atumuatsh utapehakanipantsh nelu.Précédent Suite