Tan e ishinakuatsh uashka ne shipi

Rivière Ashuapmushuan
Rivière Ashuapmushuan
 

Ne kutakats shipi e pimitshush, she meskananu shipits Micosas (mukuasas: Carpe rouge), du Chef (Shekutkatsh shipi: Rivière entre des montagnes), Normandin (Nikaubau: pointe d’aulnes), Chigoubiche (Ushukpiss: petit Bec-Scie), Opowaca (?), Marquette (Mashkushkan: Os d'Ours) et du Grand-Portage (Mishta Kapatakan: Grand Portage), ek mak shakahikan Dufresne (Mukuasas: Carpe rouge), Damville (Tshinusheu: Brochet), Chigoubiche (Ushukupiss: petit Bec-Scie), Ashapmushuan: Shamushuan: là où on attend l'orignal), Marquette (Mashkushkan: Os d'Ours) et Nicobau (Nikaubau: pointe d'aulnes).


PrécédentSuite