Mitapetshun shipi ( courant très fort de la rivière qui se déverse dans le lac)

Rivière Metabetchouan
Rivière Metabetchouan
 

Mishta apitelitamupantsh nelu Mitapetshun shipi (Metabetchouan) Pekuakamiunuatsh  usham katshi tshimitakanitsh ataueutshuap ushiki nite ka aiauakanit nite miam  shatshiutsh shipi ka natshishkuakanitau ka uapishitau.  Muk aushte shash mishkueka tshimitakanitsh ne ataueutshuap shash mishta ishpitelitamupantsh nelu shipilu nite e uhtsh shatshiunilitsh  luash nite Pekuakamitsh.

Longueur de la rivière: 68 km


Précédent Suite