Nite e uhtshishimanuatsh e pihtepalinanuatsh ne shipi

Ne mashkanu e utinekanitsh 169 ka tshinikuaneshimuatsh Pekuakamiu shakahikan, ne Mitapetshuan shipi (Metabetchouan) takuan nite ashikan e tshishkamapilinanuatsh nete pessish utenau Desbiens.


Précédent