Tan e ishinahuatsh uashka ne shipi

Kutaka nite shipi pamitshun  nite Mishtashiniu shipi miam  ne Samaqua (Shamakua shipi : Balbuzard), Ouasiemska (Il est brillant au fond ; commission de toponymie du Québec) et des Framboises (Alushkan)  mahk shakahikan des Cygnes (Uapisheuakami), luash Lac Mistassini (Mishtashiniu Shakahikan)  mahk nete e kupitatsh  Mishtashiniu shipi aushte nete tshiuetinutatsh. Eku netetshe e uhtsh nukushit pishim (Est)  ekuan ne Mishtashipi kie eku nite tekuatsh Mishkushiu shipi (rivière au Foin) mahk Utshishk shipi (rivière aux Rats-(musqués)) mahk kie ne Mishtashipi (Mistassipi) luash nete Unishtakan shakahikan(Onistagan) kie Manuan shakahikan (Manouan).


Précédent Suite