Tanite miam e pamitshutsh ne shipi

Carte de la rivière Mistassini-Mistassibi
Carte de la rivière Mistassini-Mistassibi
 

Mamu ne shipi Mishtashiniu mahk Mishtashipi tetautshitin ashitsh ne Shamushuan mahk Pelipuhkau, nete tshiuetinutatsh.  Ne mamu ka nishitsh shipi natshishkatumikan mishkueka sheiatshutsh  Pekuakamitsh.Précédent Suite