Ne assi tashep nite katshi aituteik nite uhtsh shatshun uashka Pekuakami, nete tshiuetinutash ka itshishtelitsh 70e mahk nete ka eshi pitshimut pishum ka itshishtelitsh 74e. Ne eshpish mishue eshitshutsh ne shipi ekuan ne ishapishtakanipan e itutanuatsh natuhussitsh kie ekuan nehi shipi e shatshutsh nite mishta shakahikan.

Kassinu ne pahpeik  shipi ishpetelitakun nite ka shatshiutsh  Pekuakami, muk takuan kutaka shipi alu ishpetelitakutsh.  Ne shipi ka ishinikatakau, Ashuapmushuan (Shamushuan), Péribonka (Pelibonkatsh), Mistassini (Mishtashini) et Mistassibi (Mishta shipi) uanisse tshi uhtsh pihtepalinanun nete nituhuassitsh tshiuetinutatsh eku mahk ne Metabetchouan (Metapetshuan shipi) nete Saguenay (Shashtuetsh) mahk luash nituhuassi ka takuats nitamitatsh.

Kassinu ne eshpishakamatsh nipi ek mahk mushue eishitanuatsh, ne nishtam tshitapatakanipan uashka ne peikutenu. Nite e tanuatsh natuhussitsh kassinu pessish eshi tshiluemakanitau auentshe tshi petsh natuhupantsh kie e petsh apatshitatau u tshiash aihtunnuau. Muk ne alu mamitunelitakanipan pakassun kie kassinu pahpeik takunilipan e aihtutau. Mien ne uhtaumau ashitsh ushtesha mahk u kussa nitu meshkanatsheusth nite tshesh nitu tshishulakanetau ekuntshe ishkueutsh mahk uassitsh nikuakanitshepantsh mahk tshishulakanikuepantsh shukushisha, uapishtan mahk nukutshasha.


Suite