Mashituepatitakanitsh tanite tshe eshi nantuapatakantsh shuliau

Édifice Tshikanakun
Édifice Tshikanakun
 

Ushkatsh atusseutshuap tshi tutakanu.  Mushue takunipan atusseutshuapa mahk ueueshitakantshuapa tshe eshapathstatau ilnuatsh.  Mahk aiapishish tshi uluipalitautsh atusseunilu, tahtapan takunipan atusseutshuapa tshetshi mamuhitutau nte ka peik tipelitakau e mashituepalitau atusseunilu kautshimautau, ume nuhtshish kamishkutshipelitsh peiku mitashu mitulinu pupun tshi ueueshitakanu ka mamu atusseshtakau e mashituepalitau atusseunilu (S.D.E.I.).Précédent Suite