Tshekutapan e apatshitakanitsh kashikatsh

Tapue uil apu ishpish kushpinanuatsh nuhtshish kie apu shash shuk apatshitakanitsh tshiash aihtun. Alem mishkutshipalu utilniunnuau muk ma teutsh auentshe eshk e natuhutau e kussetau kie e tshishulakanetau. Tshetshi eshk tatau nite u natuhussiuatsh ilnuatsh (85 000 ishpitshalu e katshitsheialitsh), Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau tshi tshimitausth tshetshi uitshakanilitsh ilnu  uanisse tshetshi kushpitihakanilitsh u natuhussiuatsh. Ekuan ka tshitshipalitsh e uhtinimuakanitau utapanilu tshetshi kushpitau.


PrécédentSuite