Atauitshuap kie ka aiauatau ushikilu

Nete Saguenay kie lac St-Jean takunipan neu (4) atauitshuapa  ka aiauekanitau ushikilu. Tkunipan e mishtatsh kie takunipan alu e apishashitsh. Naushunekanipan nite tshe tshimitakanitsh nite man e natshishkatutau peikutenu. Nite ushkatsh ka tshimitakanitsh ne atauitshuapa, ekute nete nishtam Tadoussac, Chicoutimi, Metabetchouan mahk Ashuapmushuan. Ka natshikatunanuatsh ushkatsh ekuan ka tshimitakanikau eku passe tshi shaputuepalutsh e kanauelitakau nelu atauitshuapilu luash tshishe utshimau katshi tshimitalitsh ilnussilu. Kashikatsh kassinu t shipahikanu nikana shash atauitshuapa, Muk utenass takuan laleu shakahikan mahk peik e mishutenautsh ekuan ne Chicoutimi mahk nite Ashuapmushuan nite ka tshimitetsh atauitshuap, ekuan nite kau ka utinak u tipelitamun nite ka  minashkuatsh. Aiapishish ekuan ka tshimitakanitsh ilnussi kie ekuan ka tshimitakanitsh kutaka atauitshuapa ka aiauatau ushiki.


PrécédentSuite