Ka mamakutakanitsh ushkui

Artisanat fait avec la technique du mordillage.
Artisanat fait avec la technique du mordillage.
 

Ne alu ka uhtsh ishpitelitakanitsh e tutakanitsh tshekuan e atusseuatshanutsh ushkui, ekuan ne ka mamakutakanitsh ushkui kie ekuan ne alu uetsh mishtapitelitakuatsh uesh ekuan nelu peik Pekuakamiulnuatsh u uelutshiunnuau.

Patshinekanu mahke pahpitetshinekanu muku tan ua ishapatshitakanitsh, e papikashitsh ultsheshk ushkui atusseuakanun ashitsh mipita tshetshi uanisse tapishinatahikanitsh ashitsh mipita. Mamakutakanu ne ushkui ashitsh nish mipita uanisse tshetshi shapukutekanitsh tshetshi nukuatsh nanipite kie mahk ne ka mahtaushinatetsh ekut nite uehtshipalitsh ne mishue e milunakutakanitsh atusseun nite Pekuakamiulnuatsh u tipatshimunnuatsh.

Tshekat ne tshi untshessitutekanu aihtun eku mahk kau nelu nuhtshish Mme Telesh Bégin tshi mussipalitau kie mishtapukutau e mamakutak ushkuilu.