E uihtapamitunanuatsh minashkuatsh

Mukaiatsh aliman e milu uitshetunanuatsh ashitsh ka uapishitau nite ka tatau usham ne e aitutakanitsh assi nite minashkuatsh. Mushtakanu ne kassinu eshpalitsh miam ne ka mahapulakanitau mishtukuatsh e apatshitakanitsh shipitsh e shikuatsh. Shash apu nukuatsh nite ka ishpish mishta milunakuatsh ueshkatsh shipi kie kushpinelutakunilu Pekuakamiulnuatsh e pamishkatau nite usham mishkututuk e mahaputelitsh. Nimeshitsh kie aueshishitsh nipitsh ka tatau mishkutunimuatsh kaishilniutau kie nelu kau esh nitautshitau.Kassinu Peikutenu nite eishapatshitatau tshetshi pihtepalitau u natuhussiuatsh mishkutshipalu.


PrécédentSuite