Tan e ishinakuatsh uashka ne shipi,Nite e uhtshitshutsh ne shipi

Apu mihtshekau  shipi e pimitshutsh nete Mitapetshun shipi ( Metabetchouan) apu miam neme kutaka shipi kie mahk ne shipi usham apishashu  apu tshi pamishkanuatsh. Nelu uetsh  mishtapitelitakau ilnuatsh usham e tshi tukunilitsh nite  ataueuatshuap ka aiauakanitau usheki.


Précédent Suite