Mashituepalitakanitsh atusseun

E mashituepalitakanitsh atusseun mahk kie eshi uapatakanitsh kassinu e tshi atusseshtamuk ute ilnussitsh mahk minashkuatsh, tshetshi shutshimakatsh ka ui apishtaik tshitaihtunnu kie tshetshi ishpitelutamuhk ne tshilanu tshitilniunnu kie tshitaitunnu mahk tshetshi tashep milu kanauelitamuhk ne tshi uelutshiunnu. Shashi takuan  atusseun ute Mashteuiatsh kie minashkuatsh e tutamuhk tshetshi iakua tutamuhk tshitilnu uelutshiunnu. mak minashkuatsh e nashemuk tshe tainu aitunu. Muk ne tshetshi tutakanitsh, takunipan tshetshi tshilanu mashituepalitaik atusseun.


PrécédentSuite