Uapataliueik tshitilniunnu mishue eshpateshkamikatsh assi

Tashep mukaiatsh tshi uapataliuanu tshitilniunnu mishue eshpateshkamikatsh assi, muk mahk e uapatamuliueik e tshishpeuatamuhk mahk e apishtaik tshitassinu.  Miam ne kassinu miam ueshkatsh ka takuhimakuik kie miam            nitshe kutakats ka ui mashkakau atusseunilu shashi ne utanats takun.


PrécédentSuite