Shakahikana mahk shipia

Vidéo - Canot
Canot (Durée: 26 sec.)
© Florent Bégin
 

Tshitapatshitatanu ne kassinu shipia nite Saguay (Saguenay) kie ute Pekuakamitsh e pimishkaik e kushpiuk nite nuhtshimiussitsh muk eshi tanuatsh e tikuatshitsh makie e nipitsh. alu milupalipan tshetshi uhtsh  pakassitishuik e nituhik kie e maushitaik minisha. Tetautsh ute uil ka taik, nipi takunipan kie mishta minashkuapan, ekuan ume Pekuakami ( Lac plat) ishinikatekanipan e nehluanuatsh eku nanatsheash ekuan Lac St-Jean ka ishinikatakanitsh. Ne ka nishtam ka mishtapitelitakuatsh shipu ekuan ne Pelipaukatsh mahk Ashuapmushuan. Kie ne Mishtashiniu shipi ( Mistassini- grosse roche) mahk Mistassibi ( Mishta shipi-grande-rivière). Ne uil ka nishitsh shipia nishtam natshishkatumikan mishkueka metapetshutsh ute Pekuakamitsh. Alu alimanipan e pamishkanuatsh nehi shipia kie alimanipan tshetshi uhtitekanitsh nite e ui itutanuatsh nuhtshimiussitsh makatsh Pelipaukatsh mahk Ashuapmushuan.

Ekune ne shipi Metabetchouan (matapetshun- Là où la rivière se jette sur le lac) mahk Ouiatchouan ( où l’eau tourbillonne) apu uhtsh shuk pamishkanuatsh nehi uil shipia.


PrécédentSuite