Ka tshimilakanitau Ka Takuhimutau ilnu

Petshikatshish ne ataueutshuap Compagnie de la Baie d'Hudson atshupilu e uitsheututau ashitsh Pekuakamiulnuatsh eku muk aiatsh Tshisheutshimau pihtepalu ute ilnussitsh. Katshi miaupalitsh 1842 ka itshishtetsh pipun ekuan tshitshue ka utinahk tshetshi takuhamuat kassinu etashalitsh ilnu ekue tshimitauat mishue ilnussilu.

Nitshe kassinu ka takuhimuatau mishue ilnu kie nitshe nete tshiuetinutatsh ekut nitshe  ka ishinukatakanitau ushkatsh akaleshaussitsh ka uhtshitau ka takuhimutau ilnu ka tshimilakanitau 1755 ka itshishtetsh pipun mahk ekue ashu pashtinimuatau nelu ka takuhimuat ilnu ute Canada 1860 ka tshishtetsh pipun. Patesh 1866 ka itshishtesh pipun kutakatsh ka tshimilakanitau uiluau nitshe ka Takuhimuatau Ilnu miam nelu ka eshi neshtuapamukuatsh tshilanu kashikatsh.


PrécédentSuite