Ka atussekatakanitsh shipi tshetshi tutakanitsh ushkutam

Nete Saguenay mahk Pekuakamitsh, tashep tshi eshi uapatakanu e miluatsh tshetshi mashituepalitakanitsh namissiushkuteu. Kassinu nelu tshi kashtihekanilu Pekuakamiulnuatsh ka eshilniutau ueshkatsh nelu ka tutakanilitsh shipitsh usham e apatshitakanitsh namissiushkuteu mishue ute uashka ek tshi alimanilu tshetshi kanauelitakau u tshiash ilniunnuau. Kassinu katshi uauapatakanitsh shipi ekuan ka tshitshipalitsh e atusseshtakanitsh tshetshi tutakanitsh ushkutam.


PrécédentSuite