Ka nikalamitakanitsh ilnu utilniun

Nutam ne ka eshi mashituepalitakanitsh nete minashkuatsh kassinu ne tshi kashtihekanilu Pekuakamiulnuatsh ka eshilniutau u natuhussiuatsh. Namieu uil nitshe ka mashituepalitatau atusseunilu minashkuatsh ka takunilitsh tshetshi nikalamitatau ilnu ka eshilniulitsh muk nitshe ilnuatsh tshi takunilu tshetshi nikalamitatau nelu ka eshi tutakanilitsh u natuhussiuatsh.


PrécédentSuite