Nite e uhtshitshimanuatsh e epihtepalinanuatsh ne shipi

Nuhtshish  nete utenu Saint-Ludger-de-Milot, ka tshimakahitsheu meshkanu laleueshemu ne Pelipuhkau shipi (chemin des Passes Dangereuses).  Uanisse tshi uhtsh pihtepalinanun ne e apatshitakanitsh ne ka itshishtetsh 169 meshkanu.


Précédent Suite