Pahpeikutenu

Chantier Péribonka IV
Chantier Péribonka IV
 

Eshpish papelik 21e mitashu mitelineu pipun, kie tshilanu tshi  uauishiuanu eshi mashituepalitakanitsh ne shipi. Tshetshi petananu nite tshi tshisselitamunnu kie ne eshi nishtunamuhk nite nuhtshimiuassitsh  ashitsh nitshe mamu ka atusseshtakau  namissiushkuteu Pekuakami ilnuatsh Mashituepalitaun ka ishinikatetsh kie ashitsh  nitshe Hydro-Québec.  Ekuan ne 2003 pipun, Pekuakamiulnu Tshishe Utshimau mashinatihutishupan nishtutatishunilu nelu ka ishinikatelitsh MANITUKAPATAKAN eku mahk 2004 pipun, ekuan ka tshitshipilitakanitsh  atusseun nimisseu ishkuteushuap  e tutakanitsh nete Péribonka IV, nete pessish ka lishtutitsh Pelipuhkau shipi mahk (Manuan) shipi.

Fouilles archéologiques
Fouilles archéologiques
 

Muku  mishkueka tshitshipalinanuatsh e atussanuatsh e ui ushkutamitshanuatsh, nitshe ka pukunehakau assilu ka nantuapatakau tshiash ilnu utapatshitaun tshi petsh uauitshiueutsh tshetshi milu kanauelitakanitsh ilnu u uelutshiun.  Pekuakamiulnuatsh tepantsh nite ka nantuapatakanilitsh kie uiluau tshi munahitsheutsh kie tshi mishkamuatsh tapue shash mishta mihtshetu mitashu mitelneu pipunna espish taik nite laleu mashta shipits.

Fouilles archéologiques
Fouilles archéologiques
 

Nitshe tshi milakanuatsh ka mishta tshishkutamatsheutshuap Shikutimits tshetshi nantuapatshitshanuatsh nete Pelipuhkau ne tshetshi nikanapishtak M. Jean-François Moreau eku mahk aiapishish ka eshi kamishkakau tshi issishueutsh shash ne 1250 pipun uhtanatsh katshi tatau nete ilnuatsh, mishta milekash ne mishkueka natshishkukuatsh ka uapishitau.  16 (kutelnu ashu kutuass)  itashipantsh  uentshe, eku patetass (5) Pekuakamiulnuatsh tepantsh kie nite.   Tshi mishkuakanu akleshau mahk mishtekushiu ashiniu passikan, kie neu (4) katshi kutuanuatsh nite e tshi akuetushtetsh nite katshi manikashunanuatsh.  Nish (2)  matakan katshi tanuatsh ishpish punipalitsh XVIIIe mitashu mitelineu pipun luash ka tshitshipalitsh uhtanatsh XIXe mitashu mitelneu pipun.

2004 pipun, katshi nashtutatishunanuatsh  ashitsh Hydro-Québec tshetshi tshimitakanitsh nimissiu ushkatam, auassitsh nite ka tshishkutamuakanitau Kassinu Mamu tshi ueueshitauts tshetshi mahapukutau nelu shipilu tshetshi  thissitatuakanitau  ueshkatsh Pekuakamiulnuatsh  nite tshe tshipuatsh  ne tutakanitsh ushkatam. Apu nita tshikuatsh untshessitau nelu auassitsh ka mahapukutau    ashitsh nelu ka tshimatau ka mishta neshtuapatamilitsh  nelu shipi mahk e uapatalikutau eshi nashtunamilitsh nelu assilu.

Fouilles archéologiques Péribonka
Fouilles archéologiques Péribonka
 

2005 pipun, ne tshe eshi lassipetsh ekuan tshe shakassinetsh ne ushkatam nete Peliphukau, passe ka mishkutapishtuatau peikutenu nite ka takunilitsh u natuhussiuau tshi ituteutsh nete tshetshi mashtel  atamishkukau (adieu) ne tshe lassipetsh assi.

Mihtshet tshi tipatshimuatsh  katshi aitutau mahk kutakatsh tshi maushukuneutsh  ashinilu tshetshi peshuatau ute Mashteuiatsh.  Tshi shtimauelimakanutsh mashtel mishtukuatsh, shipi mahk utshi tshi aimituakanuatsh kie tshi nikamutatuakanuatsh.


Précédent Suite