Ussiaimun

Ka natshishkatumikikau ka nishitsh ilniun ekuan ka tshitshipalits e apatshitakanitsh ussiaimun miam nelu man ushkatsh  e uapatakau tshekualu eka mak nita uhsth uapatakau ilnuatsh uihtamupantsh uiluau tan tshipa ishinikatamuatsh kie milu utinekanipan ne ussiaimun muk eshaiminanuatsh. Alu mihtshen aitsh nehlueun ka uhtshipalitsh e apatshishtaik makatsh ne ussiaimun. Miam nehi shakahikana kie shipia muk nehlunikatepan ekunitshe ka takushinitau ka uapishitau kie uiluau ekuan ishinikatamupantsh  muk eshi pehtatatshetau e ishinikatakanilitsh. Nanukutin mishtakushiunikatakanipan makie akleshaunikatakanipan nehi shakahikanna kie shipia. Miam ne kie a uauihtakanitsh Mistissini passe issishuetsh ne ui isshuemakant ka mishakamatsh shakahikan, ekune kie shipi mahk ne utenu ka ishinikatetsh kie tshi tshisselitenanu e tshi miam auashitau nelu kie uiluau ka ishinikatakau. Ne tshipa itshishteu tshitshue ne e uihtakanitsh (mishta ashini) eku tshi ushtakanu ne aimun ne nuhtshish ka ishinikatetsh (Mistissini) kie peikuan (Mistassini).

Peikuan ne kie uiluau ilnuatsh tshi tutamuatsh ussaimunnilu miam nelu e apatshitatau mishtakushiu aimunnilu kie akleshau aimunnilu miam nelu tshekualu e uihtakau eka ka takunilitsh ute ueshkatsh. Miam nitshe Attikamekuatsh isshishuetau nelu ishinikatepantsh ( nessikanet) e nantuelmatau tshishtemau. Nelu uetsh ishinikatatau aputsh tat ne e eshuilakant ueshkatsh ka tshishatshit tshishtemau. Kie peikuan ne kie tekalep (crepe), puti (bouteille) kie kahpe (café).


PrécédentSuite